Minimumloon wijzigt in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor jou als werkgever, lees je hierna.

Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een bruto bedrag. Hierover mag je alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag je ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Tot 1 januari 2024 hadden werknemers die voor een werkgever met een werkweek van 36 uur werkten een even hoog minimumloon als werknemers bij een werkgever met een 40-urige werkweek. Hierdoor was het uurloon voor deze werknemers hoger dan voor de werknemers die een 40-urige werkweek hadden.

Het wettelijk minimumuurloon per 2024
Vanaf dit jaar is het wettelijk minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumuurloon bedraagt vanaf dit jaar voor alle werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27. Geldt in jouw organisatie een 36-urige werkweek? Dan stijgt het minimumuurloon met 3,75% (de indexatie per 1 januari). Maar heb je een 38-urige werkweek? Dan bedraagt de stijging 9,49% en bij een 40-urige werkweek zelfs 15,29%.

Daarnaast moet de werknemer voor ieder gewerkt uur tenminste het wettelijk minimumuurloon verdienen. Dat betekent dat een werknemer in een maand met 20 werkdagen een minimumloon van  € 2.123,20 zou moeten krijgen en in een maand met 23 werkdagen een minimumloon van € 2.441,68 zou moeten krijgen. Voor werknemers is een wisselend loon niet wenselijk. Onder voorwaarden is het mogelijk om je werknemers een vast minimumloon te geven op basis van de te verwachte arbeidsuren voor dat jaar. Wil je je werknemers een vast minimumloon geven? Neem dan contact met ons op.

Rooster wijzigen!
Voor een goede verwerking van de salarissen is het vanaf dit jaar erg belangrijk dat het juiste rooster van de werknemers in het salarispakket staat. Doe je zelf de salarisverwerking? Wijzig dan het rooster in het salarispakket als de werknemer op andere dagen of andere uren gaat werken. Doen wij de salarisverwerking? Geef dan tijdig de gewijzigde roosters aan ons door.

Maak je zelf de arbeidsovereenkomsten voor jouw medewerkers? Spreek dan het minimumuurloon af in plaats van een vast loon per maand.

Het minimumuurloon en minimumjeugduurloon per 1 januari 2024 in euro’s
In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumuurlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt:

Leeftijd Staffeling Per uur
21 jaar en ouder 100% € 13,27
20 jaar 80% € 10,62
19 jaar 60% € 7,96
18 jaar 50% € 6,64
17 jaar 39,5% € 5,24
16 jaar 34,5% € 4,58
15 jaar 30% € 3,98

Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd.

Druk op het (gehele) loongebouw in jouw onderneming
Als het minimumuurloon fors stijgt in de sectoren met een 38- of 40-uriger werkweek, zullen de loonschalen die hierboven zitten ook omhoog moeten gaan. Als schaal 1 het minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde loon uitkomt als schaal 2, is de logische opbouw anders immers weg. Door de stijging van het minimumuurloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen. Daarnaast is er ook nog de druk vanuit de maatschappij (stakingen) en politiek om lonen te verhogen.

Hogere loonkosten door invoering minimumuurloon
De gevolgen van de invoering van het wettelijk minimumuurloon zal voor bedrijven met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever jouw onderneming is, hoe groter de gevolgen van de overgang naar het minimumuurloon zullen zijn. Kortom, val je onder een cao of heb je een arbeidsvoorwaardenregeling met 38 of 40 uur? Dan heeft dit flinke gevolgen voor jouw loongebouw en jouw loonkosten.

Controle op naleving
De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor het minimumuurloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Daarnaast kan de werknemer die onder het minimumuurloon betaald krijgt nabetaling van het loon vorderen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de gevolgen van het minimumuurloon voor jouw organisatie, bel of mail ons dan. Wij lichten de wijzigingen en de gevolgen daarvan graag nader toe en kunnen je hierin begeleiden.